• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
Електронні консультації з громадськістю

Повідомлення про оприлюднення проєкту Закону України «Про додаткові заходи щодо збереження кадрового потенціалу та його розвитку на підприємствах стратегічних галузей промисловості»

(далі – проєкт Закону)

Проєкт Закону України розроблено з метою збереження та укріплення кадрового потенціалу на підприємствах стратегічних галузей промисловості, передачі молодим працівникам досвіду конструкторських і технологічних розробок, організації нових робочих місць для випускників вищих навчальних закладів України.

Підприємства стратегічних галузей промисловості відчувають гострий кадровий дефіцит. Останніми роками склався стійкий від’ємний баланс: кожного кварталу підприємства галузей залишає більше працівників, ніж влаштовується на роботу. У першу чергу звільняються спеціалісти, які, відпрацювавши 3-4 роки і набувши певної кваліфікації, шукають постійну роботу у більш платоспроможних роботодавців. Крім кадрів, втрачаються кошти, як вкладені державою в безкоштовне навчання, так і витрачені підприємствами на підвищення професійної майстерності молоді. Фактично, вітчизняний стратегічний сектор економіки перетворився на кузню кваліфікованих промислових кадрів для іноземних роботодавців. Унаслідок зазначених чинників постійно зростає середній вік працівників, який сягає 55 років, а за особливо дефіцитними професіями, такими як інженери-технологи й інженери-конструктори, – близько 65 років. Зважаючи на термін набуття необхідної кваліфікації (7-10 років роботи на підприємстві), ситуація наближається до непоправної, оскільки через кілька років не буде можливості передавати набутий досвід, знання та вміння саме молодим працівникам. Прийняття проєкта акта дозволить змінити ситуацію, що склалася.

Проєктом акта передбачається підвищення соціального рівня працівників щодо житлового забезпечення, що дозволить зменшити плинність кадрів підприємств стратегічних галузей промисловості.


Спосіб оприлюднення:

Проєкт Закону України «Про додаткові заходи щодо збереження кадрового потенціалу та його розвитку на підприємствах стратегічних галузей промисловості», розміщений на офіційному веб-сайті Мінстратегпрому (www.mspu.gov.ua) у розділі «Для громадськості» в рубриці «Електронні консультації з громадськості».


Строк приймання зауважень та пропозицій:

Відповідно до п. 12 Порядку проведення консультації з громадськістю з питань формування та реалізації державної політки затверджений постановою КМУ від 03.11.2010 № 996 зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймають до розгляду протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з 25.02.2021.


Спосіб надання зауважень та пропозицій:

Електронною поштою на адресу: o.shapkova@mspu.gov.ua

Відповідальна особа: Олександр КРОПОТ


Перелік документів для ознайомлення:

 Начальник відділу формування 

промислової політики                                                     Олександр КРОПОТПовідомлення про оприлюднення проєкту Закону України «Про державну промислову політику»

(далі – проєкт Закону)

Проєкт Закону розроблено з метою врегулювання правових, організаційних та фінансових  відносин, що виникають між суб’єктами, які здійснюють діяльність у сфері промисловості (далі підприємства усіх форм власності) на території України та виключній (морській) економічній зоні Україні.

В останні роки в Україні помітною є тенденція зниження частки виробництва промислової продукції високого технологічного рівня, головним чином через втрату частини підприємств на сході України та скорочення випуску товарів через втрату російського ринку.

В Україні частка низькотехнологічного виробництва залишається доволі високою, а темпи відтоку кваліфікованих кадрів за кордон стримують виробничі можливості багатьох підприємств. При цьому, на сьогоднішній день відсутня підтримка з боку держави та недержавних установ, що вимагає перегляду політики стимулювання розвитку суб’єктів у сфері промисловості та підтримки вітчизняних експортерів.

Таким чином, інтеграція України в міжнародний економічний обмін рухається в напрямку поступового закріплення нашого статусу постачальника сировини та низькотехнологічних товарів, економіка якої зорієнтована на галузі, що виробляють продукцію із низькою доданою вартістю.

Більш тісна інтеграція України в європейський торгівельний простір вимагає від українських підприємств нових підходів до ведення господарської діяльності, а від держави – впровадження дієвих інструментів підтримки експортерів та стимулювання розвитку промисловості на інноваційні основі.

Основними проблемами ефективного розвитку підприємств:

 • відсутність державних цільових програм розвитку промисловості;
 • недостатня державна підтримка підприємств державного сектору;
 • відсутність реальної державної підтримки наукових установ галузевої спрямованості;
 • втрата конкурентоспроможності секторів виробництва регіону через нездатність модернізувати виробництво, вчасно перейти на стандарти ЄС;
 • відплив кваліфікованої робочої сили за кордон;
 • технічна та технологічна відсталість багатьох підприємств
 • високий рівень зносу основних фондів;
 • обмеженість доступу підприємств до доступних кредитних ресурсів;
 • відсутність ефективних економічних стимулів до оновлення основних фондів підприємств;
 • невідповідність виробничих потужностей промислових підприємств ємності внутрішнього ринку;
 • низький рівень переробки та висока ресурсозатратність виробництва;
 • несприятливий інвестиційний клімат.

Прийняття проєкта акта дозволить змінити ситуацію, що склалася.

Проєктом акта передбачається створення вітчизняного конкурентоспроможного промислового комплексу, здатного з урахуванням процесів інтеграції у світовий економічний простір та умов глобалізації, розв’язувати основні завдання соціально-економічного розвитку та утвердження України як високотехнологічної держави.

 Спосіб оприлюднення:

Проєкт Закону України «Про державну промислову політику», розміщений на офіційному веб-сайті Мінстратегпрому (www.mspu.gov.ua) у розділі «Для громадськості» в рубриці «Електронні консультації з громадськості».

 Строк приймання зауважень та пропозицій:

Відповідно до п. 12 Порядку проведення консультації з громадськістю з питань формування та реалізації державної політки затверджений постановою КМУ від 03.11.2010 № 996 зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймають до розгляду протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з 24.02.2021.

 Спосіб надання зауважень та пропозицій:

Електронною поштою на адресу: i.yermolieva@mspu.gov.ua

Відповідальна особа: Олександр КРОПОТ

 Перелік документів для ознайомлення:


 Начальник відділу формування 

промислової політики                                                     Олександр КРОПОТ Повідомлення про оприлюднення проєкту постанови КМУ «Про затвердження Порядку проведення огляду цифрової інфраструктури стратегічних галузей промисловості України»

(далі – Порядок)

Метою прийняття даного Порядку є визначення механізмів проведення Мінстратегпромом огляду цифрової інфраструктури стратегічних галузей промисловості, оборонно-промислового комплексу України.

Огляд цифрової інфраструктури стратегічних галузей промисловості, оборонно-промислового комплексу України проводиться з ціллю оцінки стану і спроможностей, а також готовності системи управління стратегічними галузями промисловості до забезпечення виконання завдань за призначенням.

Завдання огляду цифрової інфраструктури стратегічних галузей промисловості, оборонно-промислового комплексу України:

1) оцінка стану та перспектив розвитку потенційних ринків збуту продукції стратегічних галузей промисловості;

2) оцінка наявних спроможностей (у тому числі стану наявної цифрової інфраструктури) стратегічних галузей промисловості та спроможностей системи управління стратегічними галузями промисловості, що забезпечуються за рахунок цифрової трансформації;

3) планування ресурсів щодо розвитку спроможностей стратегічних галузей промисловості;

4) формування пропозицій щодо створення перспективної системи управління стратегічними галузями промисловості.


Спосіб оприлюднення:

проєкт постанови КМУ "Про затвердження Порядку проведення огляду цифрової інфраструктури стратегічних галузей промисловості, ОПК України" розміщений на офіційному вебсайті Мінстратегпрому (https://www.mspu.gov.ua) у розділі «Для громадськості» в рубриці «Електронні консультації з громадськістю».


Строк приймання зауважень та пропозицій:

Відповідно до п.12 Порядку проведення консультації з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики  затвердженого постановою КМУ від 03.11.2010 №996 зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються до розгляду протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з 19.02.2021.


Спосіб надання зауважень та пропозицій:

Електронною поштою на адресу: digital@mspu.gov.ua

Відповідальна особа: Ігор ЛИСИЦЬКИЙ


Перелік документів для ознайомлення:


Начальник Управління  розвитку

цифрової інфраструктури 

на підприємствах                                                           Ігор ЛИСИЦЬКИЙ


Повідомлення про оприлюднення проєкту «Державної цільової науково-технічної програми розвитку авіаційної промисловості на 2021-2030 роки»

(надалі – Програма-2030)

Метою Програми-2030 є створення на базі підприємств авіаційної промисловості України конкурентоспроможного, інтегрованого у світову авіаційну промисловість, цілісного авіабудівного комплексу, здатного задовольнити потреби держави у сучасній авіаційній техніці, а також забезпечити її експорт на зовнішні ринки.

Наявність державної цільової науково-технічної програми та певних обсягів бюджетного фінансування її завдань і заходів є потужним стимулом для підприємств галузі брати участь у виконанні програми та залучати для цього власні кошти і кошти з інших джерел.

Одним із шляхів  розв’язання проблем авіаційної промисловості  є створення та забезпечення функціонування сучасної, здатної до саморозвитку, конкурентоспроможної системи авіаційної промисловості, яка забезпечуватиме ефективну реалізацію усіх етапів життєвого циклу авіаційної техніки: маркетинг – проектування – виробництво – супроводження в експлуатації – утилізація.

Напрямами, за якими розв’язуватимуться проблеми і досягатиметься мета Програми-2030, є напрями «Правовий», «Літальні апарати», «Двигуни», «Системи і агрегати», «Стандартизація» та напрям «Соціально-кадровий».

В процесі реалізації Програми-2030 враховуватимуться питання гендерної рівності і балансу представництва в дослідницьких командах і на управлінських рівнях. Передбачені Програмою-2030 дослідження та інноваційні розробки авіаційних технологій і матеріалів, виробничих процесів і обладнання, проведення випробувань направлені в першу чергу на підвищення конкурентоспроможності, енергоефективності та екологічності вітчизняної авіаційної техніки, а також на зменшення негативного впливу авіаційного транспорту на навколишнє середовище.

Особливістю Програми-2030 є те, що її завдання і заходи будуть спрямовані, головним чином, на подальший розвиток і завершення інноваційних досліджень і розробок авіаційних технологій і матеріалів, виробничих процесів і обладнання, проведення випробувань, що вже напрацьовані підприємствами галузі.

В кінцевому підсумку, реалізація завдань і заходів Програми-2030 сприятиме відновленню прибуткового повномасштабного серійного виробництва цивільних літаків і освоєнню виробництва вертольотів в Україні, створенню умов для збереження певної частки ринку авіаперевезень для вітчизняних виробників, зростанню обсягів збуту продукції авіабудування і відповідних надходжень до бюджетів, а також започаткуванню міжнародних проектів зі створення кооперованого виробництва вітчизняної авіаційної техніки за кордоном.

Спосіб оприлюднення:

проєкт «Державної цільової науково-технічної програми розвитку авіаційної промисловості на 2021-2030 роки», розміщений на офіційному вебсайті Мінстратегпрому (https://www.mspu.gov.ua) у розділі «Для громадськості» в рубриці «Електронні консультації з громадськістю».

Строк приймання зауважень та пропозицій:

Відповідно до п.12 Порядку проведення консультації з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики  затверджений постановою КМУ від 03.11.2010 №996 зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються до розгляду протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з 10.02.2021.

Спосіб надання зауважень та пропозицій:

Електронною поштою на адресу: depaviaspase@mspu.gov.ua

Відповідальна особа: Віталій ЧІТАК

Перелік документів для ознайомлення:

Директор Департаменту формування

політики авіаційної та космічної галузі                            Віталій ЧІТАК


Повідомлення про оприлюднення проєкту розпорядження КМУ «Деякі питання управління стратегічними галузями промисловості України»

 (далі – проєкт Розпорядження)


Метою реалізації Стратегії розвитку цифрової інфраструктури стратегічних галузей промисловості, оборонно-промислового комплексу України на період до 2025 року (далі – Стратегія) є набуття спроможності системи управління, що досягається шляхом здійснення наскрізної цифрової трансформації управлінської діяльності визначеної сфери.

Пріоритетом реалізації Стратегії є створення єдиного інформаційного простору Мінстратегпрому у період до 2025 року.

Проєкт Розпорядження спрямований на створення організаційно-правових умов для забезпечення послідовної цифрової трансформації діяльності центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій визначеної сфери діяльності.

Результатом реалізації Стратегії буде набуття цифрової спроможності системи управління зазначеною сферою діяльності, що дозволить:

 • запровадити сучасні стандарти корпоративного управління та управління якістю;
 • забезпечити ефективну взаємодію у науково-технічній сфері, стимулювати інновації та запроваджувати новітні технології, що мають значний потенціал і можливості для виробництва високотехнологічної продукції цивільного та оборонного призначення;
 • покращити якість проведення огляду оборонно-промислового комплексу, стратегічних галузей промисловості;
 • зміцнити експортний потенціал оборонно-промислового комплексу, активізувати військово-технічне співробітництво з іноземними партнерами з метою залучення сучасних технологій та інвестицій в оборонну та суміжні галузі економіки, а також створення спільних підприємств та нових робочих місць;
 • забезпечити створення ефективної системи стратегічного планування у сфері оборонно-промислового комплексу та системи планування довгострокових наукових і матеріально-технічних потреб Збройних Сил України та інших військових формувань у продукції військового та цивільного призначення і подвійного використання.


Спосіб оприлюднення:


проєкт розпорядження КМУ ««Деякі питання управління стратегічними галузями промисловості України»,» розміщений на офіційному вебсайті Мінстратегпрому (https://www.mspu.gov.ua) у розділі «Для громадськості» в рубриці «Електронні консультації з громадськістю».


Строк приймання зауважень та пропозицій:


Відповідно до п.12 Порядку проведення консультації з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики  затверджений постановою КМУ від 03.11.2010 №996 зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються до розгляду протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з 04.02.2021.


Спосіб надання зауважень та пропозицій:


Електронною поштою на адресу: digital@mspu.gov.ua

Відповідальна особа: Ігор ЛИСИЦЬКИЙ


Перелік документів для ознайомлення:

проєкт розпорядження КМУ «Деякі питання управління стратегічними галузями промисловості України»


Начальник Управління розвитку цифрової інфраструктури на підприємствах                                                             Ігор ЛИСИЦЬКИЙ

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux